قطارهای مغناطیسی (مگ لو)

   

    جلد: اول 
    تاریخ نشر: 7 اردیبهشت 1387

    شابک: ISBN: 978-600-5085-05-1

 

 

تصویر روی جلد کتاب:

قطارهای مغناطیسی

 

تصویر پشت جلد کتاب:

قطارهای مغناطیسی

 

 

مشاهده جزئیات بیشتر

 

*********************************************************************************************** 

 

تالیف یک فصل (تحت عنوان Maglev) از کتاب خارجی "Infrastructure Design, Signalling and Security in Railway" 

و دستیابی به چندین افتخار:

مشخصات فصل مربوطه:

“Maglev”, Chapter 6, Infrastructure Design, Signalling and Security in Railway, pp. 123-176, ISBN 978-953-51-0448-3, InTech Publisher, University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia.

Published online: 04. April, 2012
Published in print edition: April, 2012

Book edited by:
Dr. Xavier Perpinya
Institut de Microelectronica de Barcelona, Campus Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, Spain
 

مشاهد کتاب و دانلود رایگان

 

مشاهده دعوت نامه رسمی

مشاهده گزارش نتیجه داوری چکیده فصل پیشنهادی

مشاهده نام و فصل پیشنهادی مربوطه

مشاهده نام و مشخصات در سایت مربوطه

مشاهده نامه پذیرش فصل ارائه شده کتاب

مشاهده جزئیات بیشتر

 

تصویر روی جلد کتاب:

 

 

تصویر پشت جلد کتاب:

 

 

برخی افتخارات و دستاوردهای این فصل از کتاب:

- همواره قرارگیری در لیست پردانلودترین فصول کتاب (مجموعا 5 فصل از 20 فصل کتاب به عنوان پردانلودترین فصول توسط انتشارات اعلام شده است)

 

- به عنوان پرخواننده ترین فصل کتاب (آمار یک سال پس از چاپ کتاب: این فصل با 1776 خواننده، فصل پرخواننده بعدی با 747 خواننده)

مشاهده این افتخارات در سایت انتشارات کتاب

 

- به عنوان پرخواننده ترین فصل کتاب (آمار یک سال و نیم پس از چاپ کتاب: این فصل با 2337 خواننده، فصل پرخواننده بعدی با 999 خواننده)

مشاهده این افتخارات در سایت انتشارات کتاب

 

- به عنوان پرخواننده ترین فصل کتاب (آمار دو سال و نیم پس از چاپ کتاب: این فصل با 3871 خواننده، فصل پرخواننده بعدی با 1806 خواننده)

مشاهده این افتخارات در سایت انتشارات کتاب

 

- به عنوان پرخواننده ترین فصل کتاب (آمار سه سال و نیم پس از چاپ کتاب: این فصل با 4756 خواننده، فصل پرخواننده بعدی با 2308 خواننده)

مشاهده این افتخارات در سایت انتشارات کتاب

 

- به عنوان یکی از پردانلودترین فصول کتاب چاپ شده در انتشارات

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات بدین منظور در Jun 18, 2013

مشاهده آمار ارسالی مربوط به 1500 دانلود تا Jun 13, 2013 از سوی انتشارات به اینجانب همراه با نامه فوق الذکر 

 

- مجددا به عنوان یکی از پردانلودترین فصول کتاب چاپ شده در انتشارات

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات بدین منظور در Oct 24, 2013

مشاهده آمار ارسالی مربوط به 2000 دانلود تا Oct 13, 2013 از سوی انتشارات به اینجانب همراه با نامه فوق الذکر 

 

- مجددا به عنوان یکی از پردانلودترین فصول کتاب چاپ شده در انتشارات

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات بدین منظور در Apr 02, 2014

مشاهده آمار ارسالی مربوط به 3000 دانلود تا Apr 02, 2014 از سوی انتشارات همراه با نامه فوق الذکر 

 

- مجددا به عنوان یکی از پردانلودترین فصول کتاب چاپ شده در انتشارات

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات بدین منظور در Jan 17, 2015

مشاهده آمار ارسالی مربوط به 4000 دانلود تا Jan 15, 2015 از سوی انتشارات همراه با نامه فوق الذکر 

 

- مجددا به عنوان یکی از پردانلودترین فصول کتاب چاپ شده در انتشارات

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات بدین منظور در OCT 24, 2015

مشاهده آمار ارسالی مربوط به 5000 دانلود تا OCT 15, 2015 از سوی انتشارات همراه با نامه فوق الذکر 

 

 

*********************************************************************************************** 

 

 

تهیه کننده، مجری، انتخاب نویسندگان (با حضور بزرگان مگ لو جهان از کشورهای روسیه، چین، ایران و ...)، داور و ویراستار کل کتاب خارجی Maglev و همچنین تالیف فصل اول آن

مشخصات کتاب:

Maglev
ISBN 980-953-307-476-9

InTech (Open Access Publisher), University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia

مشاهده حکم ویراستاری از سوی انتشارات

مشاهده نویسندگان و فصول کتاب

مشخصات فصل اول مربوطه:

"Practical Applications of Magnetic Levitation Technology", Chapter 1, Maglev, ISBN 980-953-307-476-9, InTech Publisher, University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia.

مشاهده دعوت نامه رسمی از اینجانب برای نوشتن فصل مربوطه

مشاهده نامه پذیرش فصل ارائه شده کتاب

 

مگلو

 

*********************************************************************************************** 

 

تهیه کننده، مجری، داور و ویراستار کتاب خارجی:

مشخصات کتاب:

Urban Transport Systems

Edited by Hamid Yaghoubi

Publisher: InTech (Open Access Publisher), University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia

ISBN 978-953-51-2874-8, Print ISBN 978-953-51-2873-1

11 chapters

Chapters published: January 18, 2017 (under CC BY 3.0 license)

DOI: 10.5772/62814

Hardcover: US $150

 

مشاهده کتاب و دانلود رایگان

 

 

تصویر روی جلد کتاب:

 

تصویر پشت جلد کتاب:

 

برخی افتخارات و دستاوردهای این کتاب:

- به عنوان یکی از پردانلودترین کتاب چاپ شده در انتشارات در کمتر از 5 ماه از چاپ کتاب

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات

مشاهده آمار ارسالی مربوط به دانلودها از سوی انتشارات

 

- مجددا به عنوان یکی از پردانلودترین کتاب چاپ شده در انتشارات در کمتر از 10 ماه از چاپ کتاب

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات

مشاهده آمار ارسالی مربوط به دانلودها از سوی انتشارات

 

 

*********************************************************************************************** 

 

تهیه کننده، مجری، داور و ویراستار کتاب خارجی:

مشخصات کتاب:

Highway Engineering

Edited by Hamid Yaghoubi

Publisher: InTech (Open Access Publisher), University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia

ISBN 978-953-51-3670-5, Print ISBN 978-953-51-3669-9

6 chapters

Chapters published: December 06, 2017 (under CC BY 3.0 license)
DOI: 10.5772/intechopen.68229

Hardcover: US $150

 

مشاهده کتاب و دانلود رایگان

 

مشاهده حکم

مشاهده مشخصات کتاب در سایت انتشارات

اولین گزارش پیشرفت پروژه

دومین گزارش پیشرفت پروژه

سومین گزارش پیشرفت پروژه

آخرین گزارش پیشرفت پروژه

 

 

تصویر روی جلد کتاب:

 

 

 

تصویر پشت جلد کتاب:

 

برخی افتخارات و دستاوردهای این کتاب:

- به عنوان یکی از پردانلودترین کتاب چاپ شده در انتشارات در کمتر از یک ماه و نیم ماه از چاپ کتاب

مشاهده نامه تشکر و قدردانی از سوی انتشارات

مشاهده آمار ارسالی مربوط به دانلودها از سوی انتشارات

 

 

*********************************************************************************************** 

 

تهیه کننده، مجری، داور و ویراستار کتاب خارجی:

مشخصات کتاب:

Bridge Engineering

Edited by Hamid Yaghoubi

Publisher: First published in London, United Kingdom, 2018 by IntechOpen (University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia)

Online ISBN: 978-1-78923-105-2, Print ISBN: 978-1-78923-104-5

7 chapters
Book published online: May 23rd 2018

DOI: 10.5772/intechopen.70024

Hardcover (ex. VAT): £140

 

مشاهده کتاب و دانلود رایگان

 

مشاهده حکم

مشاهده مشخصات کتاب در سایت انتشارات

مشاهده فراخوان

اولین گزارش پیشرفت پروژه

دومین گزارش پیشرفت پروژه

سومین گزارش پیشرفت پروژه

آخرین گزارش پیشرفت پروژه

 

 

تصویر روی جلد کتاب:

 

 

تصویر داخل جلد کتاب:

 

تصویر پشت جلد کتاب:

 

 

*********************************************************************************************** 

 

تهیه کننده، مجری، داور و ویراستار کتاب خارجی:

مشخصات کتاب:

High-Speed Rail

Edited by Hamid Yaghoubi

2018

Publisher: InTech (Open Access Publisher), University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia

ISBN 978-953-51-6991-8

 

مشاهده حکم

مشاهده مشخصات کتاب در سایت انتشارات

 

*********************************************************************************************** 

 

کتاب "اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران"، شرکت سراسازان بصیر، تهران، 10 اردیبهشت 1393، انتشارات پویان فرنگار، اردیبهشت 1393.

محتوی: اطلاعات همایش و مقالات

انتشارات: پویان فرنگار

نوبت چاپ: اردیبهشت 1393

دانلود کتاب

 

تصویر روی جلد کتاب:

 

تصویر پشت جلد کتاب:

 

*********************************************************************************************** 

 

تدوین و تهیه و تنظیم و ویراستار کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی:

The 2017 International Conference on Geomatics and Civil Engineering (GCE2017)
September 8th - 10th, 2017, Shanghai, China.

مشاهده دعوتنامه 

مشاهده حکم

مشاهده در سایت کنفرانس (سایت               تصویر)

 

*********************************************************************************************** 

 

داور کتاب های معتبر خارجی متعدد:

از جمله:

1- Biotechnology, Agriculture, Environment and Energy

Edited by Fangli Zheng

CRC Press, Taylor & Francis Group
London

ISBN: 978-1-138-02654-4 (Hbk)

ISBN: 978-1-315-75228-0 (eBook PDF)

مشاهده عضویت

 

2- E-Management and E-Education

Dawei Zheng

CRC Press, Taylor & Francis Group
The Netherlands

مشاهده حکم
مشاهده مشخصات کتاب (سایت             تصویر)

 

3- Computer Engineering and Educational Research

Dawei Zheng

CRC Press, Taylor & Francis Group
The Netherlands

مشاهده حکم

مشاهده مشخصات کتاب (سایت             تصویر)

 

4- Innovative and Sustainable Urban Mobility Solutions
Ms. Yanying Li, PhD in Transportation Engineering, University of Southampton United Kingdom

InTech (Open Access Publisher), University Campus STeP Ri, Rijeka, Croatia

مشاهده حکم

 


*********************************************************************************************** 

 

• رئیس چاپ و نشر کتب کنفرانس های بین المللی

 از جمله:

1) 2016 PPH International Conference on Social Science and Environment (PPH-SSE 2016)

Vancouver, Canada, January 23-24, 2016.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

2) 2015 SSR International Conference on Social Sciences and Information (SSR-SSI 2015)

November 29-30, 2015, Tokyo, Japan.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

3) 2016 6th International Conference on Education and Sports Education (ESE 2016)

March 22-23, 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

4) 2016 International Conference on Information Science & Library Science and Social Sciences (ISLSSS 2016)

August 2-3, 2016, Toronto, Canada.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

5) 2016 ICMIBI International Conference on Humanity, Education and Social Science (ICMIBI-HESS 2016)

August 31-September 1, 2016, São Paulo, Brazil.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

6) 2016 ISSGBM International Conference on Social Sciences and Education (ISSGBM-SSE 2016)

September 29-30, 2016, Windsor, UK.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 


 

*********************************************************************************************** 

 

 

اولین و بزرگترین بانک اطلاعاتی مگ لو در جهان:

 

دانلود رایگان مقاله ISI، مقاله کنفرانس، مقاله نشریات، مجلات و ژورنال ها، 

کتاب، گزارش، پایان نامه کارشناسی ارشد، تز دکترا، پاورپوینت، ویدیو فلش های آموزشی و فیلم های مستند، انیمیشنی و آموزشی و ... در خصوص مگ لو

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.