دکتر حمید یعقوبی سرای

 

(صرفا سوابق کنفرانس های خارجی)

 

برنده جایزه، سخنران کلیدی، رئیس جلسه، عضو هیئت تحریریه، رئیس چاپ و نشر، ویراستار، رئیس کمیته برنامه ریزی، داور، عضو کمیته های علمی، مشورتی، برگزاری، اجرایی، راهبردی، برنامه ریزی و ...

در بیش از صدها کنفرانس بین المللی معتبر خارجی
 

 

 

 

• رئیس جلسه سمپوزیوم بین المللی:

The International Symposium on Speed-up, Safety and Service Technology for Railway and Maglev Systems (STECH'12), Sep 17-19, 2012, COEX, Seoul, Korea.

برای محور:

The Chair of Session for the Topic of "Maglev and Linear Motor Drive Technology"

مشاهده حکم

 

عضو هیئت تحریریه معتبرترین کنفرانس های بین المللی در جهان

از جمله:

1) عضو هیئت تحریریه (Editor) و تدوین و تهیه و تنظیم و ویراستار کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی:

The 2017 International Conference on Geomatics and Civil Engineering (GCE2017)
September 8th - 10th, 2017, Shanghai, China.

مشاهده دعوتنامه 

مشاهده حکم

مشاهده عضویت در سایت کنفرانس (سایت               تصویر)

 

2) عضو هیئت تحریریه (Editor) و کنترل کیفیت، نظارت بر چاپ، تدوین، تهیه، تنظیم و ویراستار کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی:

The 2017 International Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017)

October 27th -29th, 2017, Kunming, Yunnan, China.

مشاهده دعوتنامه 

مشاهده عضویت در سایت کنفرانس (سایت               تصویر)

مشاهده درخواست 

 

3) عضو هیئت تحریریه (Editor) و کنترل کیفیت کتاب مجموعه مقالات و طبقه بندی مقالات کنفرانس بین المللی:

International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)

Xiamen, Fujian, China, March 24th-26th, 2018.

مشاهده عضویت در سایت کنفرانس (سایت               تصویر:  نمای نزدیک            نمای دور)

 

• رئیس چاپ و نشر کنفرانس های بین المللی در جهان

 از جمله:

1) 2016 PPH International Conference on Social Science and Environment (PPH-SSE 2016)

Vancouver, Canada, January 23-24, 2016.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

2) 2015 SSR International Conference on Social Sciences and Information (SSR-SSI 2015)

November 29-30, 2015, Tokyo, Japan.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

3) 2016 6th International Conference on Education and Sports Education (ESE 2016)

March 22-23, 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

4) 2016 International Conference on Information Science & Library Science and Social Sciences (ISLSSS 2016)

August 2-3, 2016, Toronto, Canada.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

5) 2016 ICMIBI International Conference on Humanity, Education and Social Science (ICMIBI-HESS 2016)

August 31-September 1, 2016, São Paulo, Brazil.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

6) 2016 ISSGBM International Conference on Social Sciences and Education (ISSGBM-SSE 2016)

September 29-30, 2016, Windsor, UK.

مشاهده سمت (سایت             تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• داور معتبرترین کنفرانس های بین المللی در جهان

با داوری بیش از صد ها مقاله، از اساتید برجسته و بزرگان علمی جهان از معتبرترین دانشگاه ها و مراکز علمی جهان

در بیش از ده ها کنفرانس علمی معتبر جهان

 

به عنوان تنها حدود 20 نمونه از کنفرانس ها:  

 

1- The International Symposium on Speed-up, Safety and Service Technology for Railway and Maglev Systems (STECH'12), Sep 17-19, 2012, COEX, Seoul, Korea.

مشاهده حکم

 

2- The 2nd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2012), July 20-22, 2012, Beijing, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

3- The 3rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2013), March 1-3, 2013, Hong Kong, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

4- The 4rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2014), January 2-4, 2014, Sanya, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

5- The 5rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2014), Nov. 14-16, 2014, Xi’an, Shanxi, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

6- The 6th International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2015), July 17-19, 2015, Qingdao, China.

 

7- Istanbul Bridge Conference, 11-13, August, 2014, Istanbul, Turkey

 

8- The 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2014), Wuhan, China, June 20-22.

مشاهده حکم

مشاهده یک نمونه از سرتیفیکیت ها:      مشاهده سرتیفیکیت

مشاهده لیست داوران و تعداد مقالات داوری شده     (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

9- 2014 International Symposium on Smart Sensors and Information Engineering (ISSSIE 2014)
August 16-17, 2014, Dalian, China.
Co-held: ICAICTE 2014 (2014 2nd International Conference on Advanced ICT for Education)

مشاهده حکم
 

10- The 2nd International Conference on Application of Materials Science and Environmental Material (AMSEM2014)

July 4-6, 2014, Yichang, Hubei, China

مشاهده حکم         مشاهده حکم

 

11- 2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (SEEE2015)

July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده حکم       مشاهده حکم

 

12- 2014 International Conference on E-Management and E-Education (EMEE 2014)

Beijing, China, December 19-20, 2014.

مشاهده حکم

 

13- 2014 International Conference on Computer Engineering and Education Research (ICCEER 2014)

Beijing, China, November 7-8, 2014.

مشاهده حکم

 

14- The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2015)
July 25-27, Beijing, China.

مشاهده حکم       مشاهده حکم       مشاهده حکم      مشاهده حکم       مشاهده حکم       مشاهده حکم        مشاهده حکم     مشاهده حکم

مشاهده دو نمونه از سرتیفیکیت ها:     مشاهده سرتیفیکیت         مشاهده سرتیفیکیت

مشاهده لیست داوران و تعداد مقالات داوری شده     (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

15- 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2016)

Zhangjiajie, Hunan, China, August 22-25, 2016.

مشاهده حکم       مشاهده حکم       مشاهده حکم     مشاهده حکم    مشاهده حکم    

مشاهده حکم      مشاهده حکم   مشاهده حکم  مشاهده حکم   مشاهده حکم     مشاهده حکم

مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت

     مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت    مشاهده سرتیفیکیت    مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت

مشاهده لیست داوران و تعداد مقالات داوری شده     (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

16- Istanbul Bridge Conference 2016, 8-10, August, 2016, Istanbul, Turkey.

مشاهده حکم             مشاهده حکم

 

17- 2nd Annual International Conference on Economics and Management Engineering (ICEME 2016)
Wuhan, China,June 18th-19th, 2016.

مشاهده حکم

 

18- 2016 3rd International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2016)
August 13-14, 2016 in Guilin, China.

مشاهده حکم            مشاهده حکم              مشاهده حکم

 

19- 2017 International Conference on Advanced Technologies Enhancing Education (ICAT2E 2017)
Qingdao, China, March 18-20, 2017.

مشاهده حکم         مشاهده حکم

 

20- The 2017 International Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017)

October 27th -29th, 2017, Kunming, Yunnan, China.

مشاهده حکم                مشاهده حکم

 

21- 2017 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Statistics Application (AMMSA2017)

May 21-22, 2017, Beijing, China.

         مشاهده حکم               مشاهده حکم

 

22- International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)

Xiamen, Fujian, China, March 24th-26th, 2018.

مشاهده حکم

 

• عضو کمیته علمی و برگزاری (Scientific and Organizing Committee) و نیز سخنران کلیدی (Keynote Speaker) کنفرانس بین المللی:

The 1st International Conference on Railway Engineering (ICRE 2010)

High-speed Railway, Heavy Haul Railway and Urban Rail Transit
Beijing Jiaotong University, Beijing, China, August 20-21, 2010.

1- مشاهده عضویت در کمیته علمی و اجرایی کنفرانس

2- مشاهده دعوت نامه رسمی به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس

از سوی رئیس کنفرانس و نایب رئیس دانشگاه Beijing Jiaotong University

 

• عضو کمیته راهبردی بین المللی (The International Steering Committee)  کارگاه آموزشی (Workshop) بین المللی:

The 1st International Workshop on High Speed and Intercity Railway (IWHIR 2011)

The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)

Shenzhen and Hong Kong, SAR, China, July 19-22, 2011.

- مشاهده دعوت نامه رسمی به عنوان عضو کمیته رهبری بین المللی

از سوی رئیس کنفرانس و نایب رئیس دانشگاه (The Hong Kong Polytechnic University (PolyU

- مشاهده عضویت در کمیته راهبری بین المللی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

- مشاهده دعوت نویسندگان برای ارائه مقاله و شرکت در کارگاه آموزشی     

- مشاهده برنامه کنفرانس

- مشاهده عضویت در کمیته راهبری در کتاب دو جلدی چاپ شده مقالات کنفرانس تحت عنوان:

Proceedings of the 1st International Workshop on High Speed and Intercity Railways

(IWHIR 2011)

Springer, 2012, ISSN 1876-1100, e-ISSN 1876-1119

Volume 1:     ISBN 978-3-642-27959-1, e-ISBN 978-3-642-27960-7       (Springer مشاهده در)

Volume 2:     ISBN 978-3-642-27962-1, e-ISBN 978-3-642-27963-8      (Springer مشاهده در)

 

• برنده جایزه (ICCTP2011 Travel Award) و سخنران کلیدی (Keynote Speaker) کنفرانس بین المللی انجمن مهندسان عمران آمریکا

به نام:

11th International Conference of Chinese Transportation Professionals (ICCTP2011)

August 14-17, 2011, Nanjing, China

Chinese Overseas Transportation Association (COTA), Southeast University, China
American Society of Civil Engineers (ASCE)

- مشاهده نامه رسمی اعلام برندگی جایزه از سوی رئیس کنفرانس و رئیس داوری مقالات کنفرانس

- مشاهده لیست متخصصان خارجی کنفرانس (Overseas Professionals)

در سایت (Urban Transport of China (UTC (سایت)

- مشاهده لیست متخصصان خارجی کنفرانس (Overseas Professionals)

در سایت (Urban Transport of China (UTC (تصویر)

- مشاهده برنامه زمانبندی و موضوع سخنرانی در برنامه نهایی کنفرانس

- مشاهده برنامه زمانبندی و موضوع سخنرانی در راهنمای کنفرانس

- مشاهده برنامه زمانبندی و موضوع سخنرانی در کتاب کنفرانس

مشاهده جزئیات بیشتر

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

The 2011 the 2nd International Conference on System science, Engineering design and Manufacturing informatization (ICSEM 2011)

22-23, October, 2011, Guiyang, China

Sponsored by Guizhou University, China

Technical co-sponsored by IEEE Chengdu Section and Aurel Vlaicu University of Arad, Romania

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی در کتاب چاپ شده مقالات کنفرانس

The proceedings of ICSEM 2011 (IEEE Catalog Number: CFP1129L-PRT, ISBN: 978-1-4577-0245-7) 

مشاهده نام در سایت های دیگر مربوط به معرفی کنفرانس (سایت 1      سایت 2

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2012 International Conference on Green and Ubiquitous Technology

(Green- Ubiquitous Tech, GUT-2012)

7-8 July, 2012, Bandung, Indonesia

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده نام در IEEE  (فایل                سایت)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی: 

The 2012 International Conference on Electronic Engineering and Information Engineering (ICEI 2012)

Shenzhen, China, 27-28 October, 2012

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

International conference in Healthcare Informatics and Biomedical Engineering Systems (HiBES 2012)
Bandung, Indonesia,7-8 July 2012

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته علمی و برگزاری (Scientific and Organizin Committee) کنفرانس بین المللی:

The 2nd International Conference on Railway Engineering (ICRE 2012) - New Technology of Railway engineering

Beijing Jiaotong University and Beijing Key Laboratory of Track Engineering, Beijing, China

July 20-21, 2012.

مشاهده عضویت در کمیته علمی و اجرایی کنفرانس

مشاهده عضویت در کمیته علمی و اجرایی کنفرانس در سایت کنفرانس (سایت)

مشاهده عضویت در کمیته علمی و اجرایی کنفرانس در سایت کنفرانس (تصویر)

مشاهده برنامه کنفرانس

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

The 2012 the 3rd International Conference on System science, Engineering design and Manufacturing informatization (ICSEM 2012)

20-21, October, 2012, Chengdu, China

Sponsored by Guizhou University, China

Technical co-sponsored by IEEE Chengdu Section and Aurel Vlaicu University of Arad, Romania

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده برنامه کنفرانس

مشاهده نام در IEEE  (فایل                سایت)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2012),

July 20-22, 2012, Beijing, China.

ICMSE 2012 is co-sponsored by:
- Zhengzhou University
- International Association of Management Science and Engineering Technology (IAMSET)
- Huazhong University of Science and Technology

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 3rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2013),

March 1-3, 2013, Hong Kong, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 4rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2014),

January 2-4, 2014, Sanya, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 5rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2014),

Nov. 14-16, 2014, Xi’an, Shanxi, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت 1    تصویر 1            سایت 2    تصویر 2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 6th International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2015)

July 17-19, 2015, Qingdao, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر قبلی         تصویر جدید)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

The 2013 the 4rd International Conference on System science, Engineering design and Manufacturing informatization (ICSEM 2013)

26-27, October, 2013, Guiyang, China

Sponsored by Guizhou University, China

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی (Scientific Committee) و

مشاوران کمیته برگزاری (Advisory to Organizing Committee) کنفرانس بین المللی:

Istanbul Bridge Conference

11-13, August, 2014, Istanbul, Turkey

مشاهده عضویت در کمیته ها (سایت قدیم    سایت جدید      تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده این عضویت ها در برنامه کنفرانس

 

عضو کمیته راهبردی بین المللی (International Steering Committee)  کنفرانس بین المللی:

The 22nd International Conference on Magnetically Levitated Systems and Linear Drives (MAGLEV 2014)

28th September to 1st October 2014, Rio de Janeiro, Brazil.

 

• عضو کمیته مشورتی (مشاوره ای) علمی بین المللی

((International Scientific Advisory Board (Committee))

کنفرانس بین المللی:

The 8th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering (APCWE-VIII), 10-14 December, 2013, Chennai, India.

Organized and hosted by CSIR-Structural Engineering Research Centre

مشاهده عضویت (سایت          تصویر)

مشاهده این عضویت در بروشور کنفرانس

مشاهده این عضویت در بروشور کنفرانس

مشاهده این عضویت در برنامه نهایی کنفرانس

مشاهده خلاصه گزارش کنفرانس

مشاهده عضویت فوق الذکر در پایگاه مستقل مجموعه مقالات کنفرانس     (سایت          تصویر)

نام کتاب:  Proceedings of the Eighth Asia-Pacific Conference on Wind Engineering

Published by RESEARCH PUBLISHING (ISBN: 978-981-07-8011-1)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 3rd International Conference on Computational and Theoretical Nanoscience (ICCTN 2014)

Sanya, Hainan, China, Jan.2-4, 2014.

Co-sponsored by International Association of Management Science & Engineering Technology (IAMSET), and Trans tech publications Inc (TTP)

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM2014)
Jan. 04~Jan.05, 2014, Beijing, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

مشاهده کتاب مجموعه مقالات کنفرانس (ISBN: 978-1-60595-153-9)
 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2014 the 5rd International Conference on System science, Engineering design and Manufacturing informatization (ICSEM 2014)

25-26, October, 2014, Guiyang, China

Sponsored by:

- Guizhou University, China

- Peking University Shenzhen Graduate School

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

The 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2014), Wuhan, China, June 20-22.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی سمپوزیوم بین المللی:

2014 International Symposium on Smart Sensors and Information Engineering (ISSSIE 2014)

August 16-17, 2014, Dalian, China.

Co-held: ICAICTE 2014 (2014 2nd International Conference on Advanced ICT for Education)

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Economic Management and Trade Cooperation (EMTC 2014)

April 12-13, 2014, Xi`an, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

مشاهده عضویت در انتشارات ATLANTIS به عنوان ناشر کتاب مجموعه مقالات همایش (سایت          تصویر)

 

• سخنران کلیدی و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2014)

June14-15, 2014, Changsha, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

مشاهده دعوت نامه برای سخنران کلیدی

 

• عضو کمیته فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Future Communication, Information and Computer Science         (FCICS 2014)

Beijing, China, May 22-23, 2014.

مشاهده دعوتنامه

مشاهده عضویت در کمیته بفنی (سایت      تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd International Conference on Application of Materials Science and Environmental Materials (AMSEM2014)

July 4-6, 2014, Yichang, Hubei, China

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر1         تصویر2 )

مشاهده عضویت فوق الذکر در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

• سخنران کلیدی، عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Mechanism Science and Control Engineering (MSCE2014)

June14-15, 2014, Changsha, China.

مشاهده حکم سخنران کلیدی و عضویت در کمیته برگزاری

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

مشاهده عضویت فوق الذکر در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس:

DEStech Publications, USA

 (ISBN: 978-1-60595-183-6)

   (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2014 4th International Conference on Computational and Theoretical Nanoscience (ICCTN 2014)

co-sponsored by International Association of Management Science & Engineering Technology (IAMSET)

 Xi’an, China, Oct. 24-26.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Automation, Mechanical and Electrical Engineering (AMEE2014)

August 19-20, 2014, Beijing, China.

مشاهده عضویت (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Remote Sensing and Smart City (RSSC2014)

July 27-28, 2014, Shenzhen, China.

مشاهده عضویت (سایت          تصویر)

مشاهده عضویت فوق الذکر در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس:

WIT Press, UK

 (ISBN: 978-1-78466-029-1         eISBN: 978-1-78466-030-7)

   (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Future Information Engineering and Manufacturing Science (FIEMS 2014)

Beijing, China, June 26-27, 2014.

مشاهده عضویت در کمیته فنی (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management (ETEEEM 2014)

Guangzhou, China, November 15-16, 2014.

Organized by International Association for Cyber Science and Engineering

مشاهده عضویت (سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته های برنامه ریزی سمپوزیوم بین المللی:

2014 International Symposium on Education Reform and Management Innovation (ISERMI 2014)

Guangzhou, China, November 15-16, 2014.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2015)
July 25-27, Beijing, China.

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2013 International Conference on Frontiers of Energy, Environmental Materials and Civil Engineering (FEEMCE 2013)

Nov. 21-22, 2013, Shanghai, China.

مشاهده عضویت در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس (ISBN: 978-1-60595-142-3)

(سایت          تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Advances in Management Engineering and Information Technology (AMEIT2014)

September 21-22, 2014, Hong Kong.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Management Engineering and Computer Application (MECA2015)

January 16-17, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Future Engineering Technology and Management Science

 (FETMS 2014)

December 26-27, 2014, Guangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Artificial Intelligence and Control Automation (AICA2015)

January 16-17, 2015, Phuket Island, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی سمپوزیوم بین المللی:

2014 International Symposium on Engineering Technology, Education and Management (ISETEM 2014)

December 26-27, 2014, Guangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Computer Education and Economic Management (ICCEEM 2014)

Guangzhou, China, December 26-27, 2014.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2014)
November 15-16, 2014, Guangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Advanced Information Technology and Application (ICAITA2014)

December 25-26, 2014, Hong Kong.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Advanced Manufacturing and Industrial Technology (AMIT2014)

November 28-30, 2014, Xi'an, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر1          تصویر2)

 

• عضو کمیته علمی سمپوزیوم بین المللی:

8th International Symposium on Steel Bridges: Innovation & New Challenges 2015 (SBIC-2015)

14-16 September, 2015, Istanbul, Turkey.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر1          تصویر2)

مشاهده عضویت در فراخوان اولیه مقاله

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Environment Engineering and Computer Application (ICEECA2014)

December 25-26, 2014, Hong Kong.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر1          تصویر2)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Future Communication Technology and Engineering (FCTE2014)

November 16-17, 2014, Shenzhen, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر1          تصویر2)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Testing and Measurement: Techniques and Applications (TMTA2015)

January 16-17, 2015, Phuket Island, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

مشاهده عضویت فوق الذکر در کتاب کامل مجموعه مقالات کنفرانس

CRC Press

Taylor & Francis Group

ISBN: 978-1-138-02812-8 (Hardback)
ISBN: 978-1-315-68493-2 (eBook PDF)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Future Computer Science, Information Technology and Management (FCSITM 2014)

December 26-27, 2014, Guangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015)

January 16-17, 2015, Phuket Island, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

مشاهده عضویت فوق الذکر در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Advanced Management Science and Information Engineering (AMSIE2014)

December 25-26, 2014, Hong Kong.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر1          تصویر2)

 

• عضو کمیته های برنامه ریزی سمپوزیوم بین المللی:

2014 International Symposium on Applied Social Science and Development (ISASSD 2014)

August 16-17, 2014, Dalian, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Electrical, Electronic and Control Engineering (EECE2015)

April 11-12, 2015,.Sanya, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Power and Mechanical Engineering (ICPME2015)

February 8-9, 2015, Shanghai, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر1          تصویر2         تصویر 3)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Modern Education and Social Science (MESS2015)
January 23-25, 2015, Wuhan, Hubei, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on System Engineering and Management Science (ICSEMS 2014)

Beijing, China, May 22-23, 2014.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on E-Management and E-Education (EMEE 2014)

Beijing, China, December 19-20, 2014.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2014 International Conference on Computer Engineering and Education Research (ICCEER 2014)

Beijing, China, November 7-8, 2014.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 2nd International Conference on Future Computer Science, Information Technology and Management (FCSITM 2015)

April 11-12, 2015, Sanya, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2015)

Sanya, China, April 11-12, 2015.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

International Conference on Residuals Science and Environmental Engineering (ICRSEE2015)

Phuket Island, Thailand, Oct 01-03, 2015

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Future Engineering Technology and Engineering Education (FETEE2015)

Sanya, China, April 11-12, 2015.

مشاهده عضویت (سایت    تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Management Engineering and Information Technology Application(MEITA2015)

April 19-20, 2015, Hong Kong.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Modern Education and Management Innovation (MEMI2015)

February 8-9, 2015, Shanghai, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 3nd International Conference on Application of Materials Science and Environmental Materials (AMSEM2015)

 Phuket Island, Thailand, Oct 01-03, 2015.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 International Workshop on Material Science and Environmental Engineering (IWMSEE 2015)
August.7-9, 2015, Wuhan, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Intelligent Information and Data Science (IIDS2015)
June 6-7, 2015, Wuhan, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications(CISIA2015)

June 28-29, 2015, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 2nd International Conference on Environment Engineering and Computer Application (ICEECA2015)

December 18-19, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 2nd International Conference on Remote Sensing and Smart City (RSSC2015)

Phuket, Thailand, August 23-24, 2015.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Education, Management and Systems Engineering (EMSE2015)
August 23-24, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on E-Education, E-Business and E-Management (EEBM2015)

July 26-27, 2015, Macau.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 2nd International Conference on Automation, Mechanical and Electrical Engineering (AMEE2015)

July 26-27, 2015, Macau, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 2nd International Conference on Advances in Management Engineering and Information Technology (AMEIT2015)

October 25-26, 2015, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Future Mechanical, Industrial, and Electronic Engineering (FMIEE2015)

April 11-12, 2015, Sanya, China.

مشاهده عضویت (سایت    تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Intelligent Information and Management Engineering (ICIIME 2015)

Wuhan, China, June 6-7, 2015.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Electrical, Automation and Mechanical Engineering (EAME2015)

July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Social Science, Management and Economics (SSME 2015)

May 9-10, 2015, Guangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (SEEE2015)

July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت در کمیته علمی بین المللی (سایت           تصویر)

مشاهده عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 5th World Congress on Engineering and Technology (CET 2015)

 October 23-25, 2015, Suzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت           تصویر:  نمای نزدیک ص 1     نمای نزدیک ص 2       نمای دور)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Real Estate and Urban Economics (REUE 2015)

May 24-26, 2015, Beijing, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت           تصویر:  نمای نزدیک ص 1     نمای نزدیک ص 2       نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Modern Education and Management Innovation (MEMI2015)

August 23-24, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Advances in Management Science and Engineering (AMSE2015)

July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

International Conference on Logistics and Supply Chain Management (LSCM 2015)

November 20-22, 2015, Guilin, China.

مشاهده عضویت (سایت            تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور         تصویر جدید)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت           تصویر:  نمای نزدیک ص 1     نمای نزدیک ص 2       نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Advanced Management Science and Information Engineering (AMSIE2015)

September 20-21, 2015, Hong Kong.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 5th International Conference on Computational and Theoretical Nanoscience (ICCTN 2015)

co-sponsored by International Association of Applied Science and Technology (IAAST)

Xi'an,China, Dec.19-21.

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd Int'l Conference on Real Estate and Urban Economics (REUE 2016)

May 28-30, 2016, Nanjing, China.

مشاهده دعوت نامه اول

مشاهده دعوت نامه دوم و تشکر جهت عضویت در کمیته برگزاری و برنامه ریزی فنی کنفراس قبلی

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت        تصویر:  نمای نزدیک ص 1     نمای نزدیک ص 2       نمای دور)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2015 Environmental Economics Conference (EEC 2015)

August 25-27, 2015, Shanghai, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت 1     سایت 2     تصویر:  نمای نزدیک ص 1     نمای نزدیک ص 2       نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Civil, Transport and Urban Engineering (CTUE2015)

October 25-26, 2015, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

• عضو کمیته برگزاری و برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd Environmental Economics Conference (EEC 2016)

July 25-27, 2016, Suzhou, China.

مشاهده دعوت نامه

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

 

رئیس کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2015 2nd International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Service (EEE 2015)

September 8-9, 2015, Singapore.

مشاهده حکم

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Workshop on Material Science and Environmental Engineering (IWMSEE 2016)
January 22-24, 2016, Wuhan, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2015 International Conference on Information Science and Management Engineering (ICISME2015)

December 20-21, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته های برنامه ریزی کنفرانس جهانی:

2015 Global Conference on Applied Social Science (GCASS 2015)

May 9-10, 2015, Guangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی:

Istanbul Bridge Conference 2016

8-10, August, 2016, Istanbul, Turkey

مشاهده دعوتنامه

مشاهده عضویت (سایت           تصویر)

مشاهده عضویت در برنامه کنفرانس

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The First International Conference on Applied Simulation and Artificial Intelligence (ASAI2015)

November 7-9, 2015, Xiamen, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2016 International Conference on Modern Education and Social Science (MESS2016)

 April 15-17, 2016, Wuhan, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd International Conference on Information Engineering (ICIE 2015)

December 19, 20, 2015, Shenzhen, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2016)

Zhangjiajie, Hunan, China, August 22-25, 2016.

مشاهده عضویت (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده کتاب همایش

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2015 3rd International Conference on Applied Social Science Research (ICASSR 2015)

Beijing, China, May 22-23, 2015.

مشاهده عضویت (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

عضو کمیته های علمی بین المللی و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Electrical, Mechanical and Industrial Engineering (ICEMIE2016)

April 24-25, 2016, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت در کمیته علمی بین المللی (سایت              تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

مشاهده دعوت نامه عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 7th International Conference on Mechanical Science and Engineering (7th ICMSE - ICMSE2016)

July, 2016, China.

مشاهده عضویت (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

International Conference on Innovation Research in Air,Water and Pollution (IRAWP)

May 13-15, 2016, Dalian, China.

مشاهده عضویت (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• رئیس کمیته برنامه ریزی فنی و عضو کمیته برگزاری کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Control Engineering and Information System (ICCEIS2016)
Dalian, Liaoning, May 13-15, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd Conference on Traffic and Transportation Engineering (CTTE 2016)

September 22-24, 2016, Xi'an, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت         تصویر:  نمای نزدیک ص 1     نمای نزدیک ص 2       نمای دور)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Measurement and Test Methodologies, Technologies and Applications (MTMTA2016)

April 24-25, 2016, Phuket, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 6th International Conference on Computational and Theoretical Nanoscience (ICCTN 2016)

co-sponsored by International Association of Applied Science and Technology (IAAST)

Long Beach, California, USA, May 22-24.

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Communications and Computer Engineering (ICCCE 2016)

Pattaya, Thailand, June 8-9, 2016.

مشاهده دعوت نامه درخواست عضویت

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Innovative Computing and Cloud Computing (ICICCC 2016)

September 3-4, 2016, Hong Kong.

مشاهده دعوت نامه درخواست عضویت

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر 1           تصویر2 بعد از تغییرات زمان و مکان کنفرانس)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE 2016)

Xi'an, China, Jul. 23-24, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Education and Innovation (EDUINNOV 2016)

Hangzhou, China, Apr. 23-24, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی سمپوزیوم بین المللی:

2016 International Symposium on Materials Science and Engineering (MSCIENG 2016)

Hangzhou, China, May 28-29, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Economics, Finance and Management Science (ICEFMS 2016)

Hangzhou, China, Apr. 23-24, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Innovation Management and Entrepreneurship (MGMTENTR 2016)

Xi'an, China, Jul. 29-30, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2nd Annual International Conference on Economics and Management Engineering (ICEME 2016)

Wuhan, China,June 18th-19th, 2016.

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Electrical and Automation Engineering (EAE2016)

Three Gorges, Yichang, Hubei, September 16-18.

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر:  نمای 1           نمای 2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Advanced Materials and Process Engineering (ICAMPE2016)

Jinan, China, Oct. 18-19, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 World Congress of Traffic and Transportation Engineering (WCTTE 2016)

Aug. 21-22, 2016, Zhengzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Education and Information Technologies (ICEDUIT 2016)

Sep. 21-22, 2016, Chongqing, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Information, Operations and Management Sciences (ICIOMS2016)

Sep. 21-22, 2016, Chongqing, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Measurement, Test and Industrial Application (ICMTIA2016)

June 26-27, 2016, Chiang Mai, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت                   تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2016 4rd International Conference on Applied Social Science Research (ICASSR 2016)

مشاهده عضویت (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Psychology (CPSY 2016)

June 11-13, 2016, Shanghai, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• رئیس کمیته برنامه ریزی فنی و عضو کمیته برگزاری کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Control Technology and Information Engineering (ICCTIE2016)
Sanya, Hainan, December 2-4, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

The 2016 2nd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE2016)

Guangzhou, China, May 14-15, 2016.

مشاهده عضویت (سایت              تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 published by Atlantis Press

ISBN (on-line): 978-94-6252-177-3

ISSN 2352-5398, volume 55

مشاهده عضویت در کمیته های فنی (سایت              تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd Congress on Engineering Technology Innovation and Management Science (ETIMS 2016)

October 29-30, 2016, Hangzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 2nd International Conference on Social Science, Management and Economics (SSME 2016)

June 18-19, 2016, Shanghai, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2017 2nd International Conference on Education and Innovation (EDUINNOV2017)

Jinan, China, Apr. 25-26, 2017.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Management and Organization (MGMTORG2016)

Jinan, China, Oct. 27-28, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Civil Engineering (ICCIVIL2016)

Shanghai, China, Dec. 15-16, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Engineering and Applied Science (ENGAPPS2016)

Zhengzhou, China, Sep. 22-23, 2016.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2017 International Conference on Advanced Technologies Enhancing Education (ICAT2E 2017)
Qingdao, China, March 18-20, 2017.

مشاهده دعوتنامه عضویت

مشاهده نامه خوش آمدگویی اول پس از پذیرش عضویت

مشاهده نامه خوش آمدگویی دوم پس از پذیرش عضویت

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Advanced Education and Management Engineering (AEME2016)

October 29-30, 2016,  Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Applied Mathematics and Mechanics (ICAMM2016)

October 29-30, 2016, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 3rd International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2016)

August 13-14, 2016 in Guilin, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Power Electronics and Sensor Network Technology (PESNT 2016)

Three Gorges, Yichang, Hubei, October 21-23.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی کنفرانس بین المللی:

2017 International Conference on Computer Science and Information Communication Technology (ICCSICT2017)

March 18-20, 2017, Qingdao, China.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

مشاهده نامه خوش آمدگویی پس از پذیرش عضویت

 

• عضو کمیته فنی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 International Conference on Materials, Manufacturing and Mechanical Engineering (MMME2016)

Beijing, China, December 24-25, 2016.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر 1           تصویر 2)

مشاهده نامه خوش آمدگویی پس از پذیرش عضویت

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2017 International Conference on Environment, Energy and Sustainability (EES2017)

January 15-16, 2017, Beijing, China.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  تصویر 1           تصویر 2)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 2nd International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (SEEE2016)

December 18-19, 2016, Xiamen, China.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور)

 

• عضو کمیته برگزاری و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس آسیا-اقیانوسیه:

9th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2017)

April 15 to 17, 2017, Chengdu, China.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت                       تصویر)

 

• عضو کمیته های بین المللی کنفرانس بین المللی:

2016 4th International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management (ASSHM 2016)

 December 24-25, 2016, Guangzhou, China.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2017 3rd International Conference on Advanced Materials in Sports Equipment Design (AMSED 2017)

January 21-22, 2017, Singapore.

 مشاهده عضویت (سایت 1            سایت 2           تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2016 5th International Conference on Manufacture Engineering, Quality and Production System (ICMEQP 2016)

December 20-21, 2016, Nadi, Fiji.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2017 2nd International Conference on Computer, Network Security and Communication Engineering(CNSCE2017)

March 26-27, 2017, Bangkok, Thailand.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور1      نمای دور2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2017 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD2017)

April 21-22, 2017, Phuket, Thailand.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2017 2nd International Conference on Automation, Mechanical and Electrical Engineering (AMEE2017)

September 17-18, 2017, Shenzhen, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور1      نمای دور2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2017 2nd AASRI International Conference on Industrial Electronics and Applications (IEA 2017)

May 7-8, 2017, Singapore.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور1      نمای دور2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2017 International Conference on Geomatics and Civil Engineering (GCE2017)
September 8th - 10th, 2017, Shanghai, China.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور1      نمای دور2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی بین المللی کنفرانس بین المللی:

The 2017 International Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017)

October 27th -29th, 2017, Kunming, Yunnan, China.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2017 2nd International Conference on Artificial Intelligence: Technologies and Applications (ICAITA2017)

April 23-24, 2017, Shanghai, China.

مشاهده عضویت (سایت           تصویر:  نمای نزدیک          نمای دور1      نمای دور2)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2017 4th International Conference on Sport Material, Modeling and Simulation (ICSMMS 2017)

February 6-7, 2017, Amman, Jordan.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2017 4th International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2017)

June 23-25, 2017, Suzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت                تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

مشاهده کتاب برنامه ریزی کنفرانس

 

• عضو کمیته های علمی بین المللی و عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

2017 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Statistics Application (AMMSA2017)

May 21-22, 2017, Beijing, China.

مشاهده عضویت (سایت:  صفحه اصلی سایت      صفحه اعضای کمیته              تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

International Conference on Intelligent Transportation Engineering and Smart City (ITESC 2017)

August 23-25, 2017, Guilin, China.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت                       تصویر)

 

 

• عضو کمیته های فنی سمینار بین المللی:

2017 International Seminar on Social Science and Humanities Research (SSHR 2017)

December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت                 تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 11th International Conference on Management and Service Science (MASS 2017)

 October 23-25, 2017, Guilin, China.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت                       تصویر)

 

• عضو کمیته های فنی سمینار بین المللی:

2017 International Seminar on Business Management and Engineering Management (BMEM 2017)

December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت                 تصویر)

 

• عضو کمیته های فنی سمینار بین المللی:

2017 International Seminar on English Teaching and Education Management (ETEM 2017)

December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت                    تصویر)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

The 3rd International Conference on Management and Engineering (CME 2017)

December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand. 

مشاهده عضویت (سایت                     تصویر:  نمای نزدیک           نمای دور)

 

• عضو کمیته های فنی کنفرانس بین المللی:

2017 World Conference on Management Science and Human Social Development (MSHS 2017)

December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

مشاهده عضویت (سایت                    تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی بین المللی کنفرانس بین المللی:

International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)

Xiamen, Fujian, China, March 24th-26th, 2018.

مشاهده عضویت (سایت               تصویر:  نمای نزدیک            نمای دور)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 2nd Int'l Conference on Intelligent Transportation Engineering and Smart City (ITESC 2018)

May 29-31, 2018, Chengdu, China.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت                       تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 9th Int'l Conference on Engineering and Business Management (EBM 2018)

March 23-25, 2018, Guilin, China.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت                       تصویر)

 

• عضو کمیته های فنی بین المللی کنفرانس بین المللی:

2017 2nd International Conference on Materials, Manufacturing and Mechanical Engineering (MMME2017)

Phuket, Thailand, December 29-30, 2017.

 مشاهده عضویت (سایت               تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی سمپوزیوم بین المللی:

The International Symposium on Management, Education and Information Technology (SMEIT 2018)

 October 26-28, 2018, Suzhou, China.

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت سمپوزیوم (سایت                       تصویر)

مشاهده دعوت نامه سخنرانی

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

International Conference on Automatic Control, Mechatronics and Industrial Engineering (ACMIE 2018)

October 29-31, 2018, Suzhou, China.

مشاهده دعوت نامه

مشاهده عضویت (سایت                  تصویر)

مشاهده بیوگرافی در سایت کنفرانس (سایت                       تصویر)

 

• عضو کمیته برنامه ریزی فنی کنفرانس بین المللی:

The 5th Conference on New Advances in Condensed Matter Physics (NACMP 2018)

August 21-23, 2018, Kunming, China.

مشاهده دعوت نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه مربوطه

دکتر حمید یعقوبی سرای، دکتر حمید یعقوبی، دکتر یعقوبی سرای، دکتر یعقوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir

 

© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.