تصاویر | فلش های آموزشی مقالات سمینار | پایان نامه | تز کتاب معرفی صفحه اصلی


                                                                                                                   

 

 

ویدیو کلوپ مگلو

 

ویدیو فلش های آموزشی و فیلم های مستند، انیمیشنی و آموزشی

در خصوص تکنولوژی پیشرفته

شناوری مغناطیسی (مگ لو)

(آخرین به روزرسانی: 7 بهمن 1390)

 

 

 

           مشاهده ویدیو فلش های آموزشی در خصوص تکنولوژی مگ لو:

                 ویدیو فلش آموزشی 1

           ویدیو فلش آموزشی 2  

           ویدیو فلش آموزشی 3

           ویدیو فلش آموزشی 4

          ویدیو فلش آموزشی 5

          ویدیو فلش آموزشی 6

                 ویدیو فلش آموزشی 7

          ویدیو فلش آموزشی 8

          ویدیو فلش آموزشی 9

 

 

          دانلود رایگان فیلم های مستند، انیمیشنی و آموزشی در خصوص تکنولوژی مگ لو:

 

Iran Maglev Technology (IMT) Videos

شماره

نام فایل

نوع فایل

حجم فایل

دانلود رایگان

1 IMT_V_1 mpg 286 MB

  لطفا اینجا را کلیلک کنید.

2 IMT_V_2 mpg 109 MB   لطفا اینجا را کلیلک کنید.
3 IMT_V_3

mpg

43.2 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
4 IMT_V_4

mpg

33.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
5 IMT_V_5 wmv 30.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
6 IMT_V_6 mpg 29 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
7 IMT_V_7 wmv 4.53 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
8 IMT_V_8 wmv 2.12 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
9 IMT_V_9 wmv 1.45 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
10 IMT_V_10 wmv 1.93 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
11 IMT_V_11 wmv 1.25 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
12 IMT_V_12 wmv 1.95 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
13 IMT_V_13 wmv 153 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
14 IMT_V_14 mpg 27 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
15 IMT_V_15 mpg 435 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
16 IMT_V_16 mpg 32.2 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
17 IMT_V_17 mpg 32.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
18 IMT_V_18 mpg 37 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
19 IMT_V_19 mpg 65.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
20 IMT_V_20 mpg 22.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
21 IMT_V_21 mpg 229 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
22 IMT_V_22 wmv 9.47 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
23 IMT_V_23 wmv 8.23 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
24 IMT_V_24 wmv 2.58 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
25 IMT_V_25 flv 2.26 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
26 IMT_V_26 mpg 79.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
27 IMT_V_27 flv 58.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
28 IMT_V_28 mpg 65.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
29 IMT_V_29 mpg 52.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
30 IMT_V_30 mpg 45.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
31 IMT_V_31 mpg 10.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
32 IMT_V_32 mpg 54.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
33 IMT_V_33 mpg 47.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
34 IMT_V_34 mpg 28.2 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
35 IMT_V_35 mpg 39.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
36 IMT_V_36 mpg 19.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
37 IMT_V_37 mpg 79.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
38 IMT_V_38 mpg 69.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
39 IMT_V_39 flv 16.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
40 IMT_V_40 mpg 10.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
41 IMT_V_41 flv 24.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
42 IMT_V_42 flv 5.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
43 IMT_V_43 avi 16.2 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
44 IMT_V_44 mpg 9.19 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
45 IMT_V_45 wmv 4.72 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
46 IMT_V_46 wmv 3.55 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
47 IMT_V_47 mp4 1.17 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
48 IMT_V_48 flv 1.65 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
49 IMT_V_49 flv 4.79 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
50 IMT_V_50 flv 1.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
51 IMT_V_51 flv 28.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
52 IMT_V_52 mpg 64 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
53 IMT_V_53 mpg 13 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
54 IMT_V_54 avi 1.16 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
55 IMT_V_55 avi 35.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
56 IMT_V_56 avi 6.26 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
57 IMT_V_57 avi 3.82 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
58 IMT_V_58 avi 11.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
59 IMT_V_59 flv 25.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
60 IMT_V_60 mp4 3.24 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
61 IMT_V_61

flv

11.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
62 IMT_V_62 flv 24.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
63 IMT_V_63 flv 3.51 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
64 IMT_V_64 flv 25.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
65 IMT_V_65 flv 6.05 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
66 IMT_V_66 flv 29.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
67 IMT_V_67 mp4 20.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
68 IMT_V_68 flv 6.78 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
69 IMT_V_69 flv 17.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
70 IMT_V_70 flv 1.19 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
71 IMT_V_71 flv 8.92 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
72 IMT_V_72 flv 5.98 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
73 IMT_V_73 flv 7.98 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
74 IMT_V_74 flv 9.57 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
75 IMT_V_75 flv 3.32 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
76 IMT_V_76 flv 22.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
77 IMT_V_77 flv 1.24 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
78 IMT_V_78 flv 44.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
79 IMT_V_79 flv 3.94 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
80 IMT_V_80 flv 6.89 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
81 IMT_V_81

flv

916 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
82 IMT_V_82 flv 3.86 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
83 IMT_V_83 flv 2.39 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
84 IMT_V_84 flv 8.16 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
85 IMT_V_85 flv 2.99 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
86 IMT_V_86 flv 25.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
87 IMT_V_87 flv 28.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
88 IMT_V_88 mpg 316 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
89 IMT_V_89 avi 82.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
90 IMT_V_90 flv 3.17 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
91 IMT_V_91 flv 3.94 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
92 IMT_V_92 flv 45.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
93 IMT_V_93 flv 20.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
94 IMT_V_94 flv 7.03 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
95 IMT_V_95 flv 17.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
96 IMT_V_96 flv 9.49 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
97 IMT_V_97 flv 17.2 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
98 IMT_V_98 flv 24.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
99 IMT_V_99 flv 12.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
100 IMT_V_100 mp4 20.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
101 IMT_V_101 flv 17.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
102 IMT_V_102 flv 244 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
103 IMT_V_103 flv 7.94 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
104 IMT_V_104 flv 20.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
105 IMT_V_105 flv 3.35 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
106 IMT_V_106 flv 10.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
107 IMT_V_107 flv 24.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
108 IMT_V_108 flv 10.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
109 IMT_V_109 flv 4.41 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
110 IMT_V_110 mp4 2.38 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
111 IMT_V_111 flv 30.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
112 IMT_V_112 flv 20.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
113 IMT_V_113 flv 17.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
114 IMT_V_114 flv 21.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
115 IMT_V_115 flv 12.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
116 IMT_V_116 flv 2.27 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
117 IMT_V_117 flv 177 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
118 IMT_V_118 flv 12.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
119 IMT_V_119 flv 2.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
120 IMT_V_120 flv 10.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
121 IMT_V_121 flv 10.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
122 IMT_V_122 flv 13.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
123 IMT_V_123 flv 19.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
124 IMT_V_124 flv 1.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
125 IMT_V_125 flv 767 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
126 IMT_V_126 flv 1.17 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
127 IMT_V_127 flv 45 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
128 IMT_V_128 flv 13.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
129 IMT_V_129 flv 28.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
130 IMT_V_130 flv 4.47 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
131 IMT_V_131 mp4 36.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
132 IMT_V_132 flv 5.3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
133 IMT_V_133 flv 11.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
134 IMT_V_134 flv 8.53 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
135 IMT_V_135 flv 6.2 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
136 IMT_V_136 flv 1.17 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
137 IMT_V_137 flv 49.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
138 IMT_V_138 flv 41.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
139 IMT_V_139 flv 148 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
140 IMT_V_140 flv 4.08 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
141 IMT_V_141 flv 117 KB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
142 IMT_V_142 flv 19.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
143 IMT_V_143 flv 45.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
144 IMT_V_144 flv 1.19 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
145 IMT_V_145 flv 2.01 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
146 IMT_V_146 flv 3.07 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
147 IMT_V_147 mp4 17.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
148 IMT_V_148 mp4 14.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
149 IMT_V_149 mp4 3 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
150 IMT_V_150 flv 4.4 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
151 IMT_V_151 flv 8.47 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
152 IMT_V_152 mp4 48.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
153 IMT_V_153 mp4 12.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
154 IMT_V_154 mp4 3.24 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
155 IMT_V_155 flv

614 KB

لطفا اینجا را کلیلک کنید.
156 IMT_V_156 mp4 1.51 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
157 IMT_V_157 mp4 7.08 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
158 IMT_V_158 flv 4.18 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
159 IMT_V_159 flv 18.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
160 IMT_V_160 flv 10.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
161 IMT_V_161 wmv 19 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
162 IMT_V_162 flv 16.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
163 IMT_V_163 flv 9.53 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
164 IMT_V_164 mp4 5.04 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
165 IMT_V_165 mp4 21 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
166 IMT_V_166 mp4 2.66 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
167 IMT_V_167 mov 8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
168 IMT_V_168 flv 26 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
169 IMT_V_169 mp4 20.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
170 IMT_V_170 flv 4.55 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
171 IMT_V_171 flv 12.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
172 IMT_V_172 mp4 2.71 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
173 IMT_V_173 mov 3.81 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
174 IMT_V_174 flv 3.37 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
175 IMT_V_175 mov 5.9 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
176 IMT_V_176 mpg 18.8 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
177 IMT_V_177 mpg 18.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
178 IMT_V_178 flv 2.03 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
179 IMT_V_179 mp4 2.18 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
180 IMT_V_180 flv 27.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
181 IMT_V_181 mp4 1.55 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
182 IMT_V_182 flv 52.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
183 IMT_V_183 flv 6.07 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
184 IMT_V_184 flv 1.68 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
185 IMT_V_185 mp4 10.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
186 IMT_V_186 flv 18.7 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
187 IMT_V_187 flv 1.44 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
188 IMT_V_188 flv 5.77 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
189 IMT_V_189 m4v 35.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
190 IMT_V_190 m4v 63.1 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
191 IMT_V_191 m4v 85.5 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
192 IMT_V_192 mp4 1.6 MB لطفا اینجا را کلیلک کنید.
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.