سوابق آموزشی و اجرایی در دانشگاه پیام نور:

 

 

• مدیر گروه آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران، مهندسی راه آهن و مهندسی مدیریت پروژه کل دانشگاه پیام نور استان تهران (از 19 مهر 1390 به مدت 2 سال)

به دستور جناب آقای دکتر حسن زیاری، ریاست عالی دانشگاه پیام نور و معاون سابق وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

و با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فرشاد ابراهیم پور، رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران و معاون سابق وزیر آموزش و پرورش

مشاهده حکم و شرح وظایف

مشاهده جزئیات بیشتر و فعالیت های صورت گرفته

 

• عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد (از سال 1389 تا کنون)

شروع به کار (استخدام به صورت قرارداری): از نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 (زمستان 1389)

استخدام به صورت پیمانی:

- درخواست ریاست عالی دانشگاه پیام نور جناب آقای دکتر حسن زیاری از مدیرکل محترم دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر رضا عامری، برای پیمانی شدن اینجانب طی نامه مورخه 27 تیر 1390.

- موافقت مدیرکل محترم دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر رضا عامری برای پیمانی شدن اینجانب (بدون برگزاری مصاحبه علمی حضوری به جهت سوابق درخشان علمی و تنها با ارائه رزومه علمی و بررسی و مشاهده آن) به استناد رای جلسه مورخ 17 مهر 1390 کمیته بررسی جذب اعضای هیئت علمی به صورت استخدام پیمانی، و ارسال نامه موافقت ایشان به معاون محترم آموزشی دانشگاه پیام نور طی نامه مورخه 14 آبان 1390.

مشاهده اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد در سایت دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد

مشاهده لیست کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران به تفکیک مراکز

مشاهده لیست کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران به تفکیک مراکز در سایت دانشگاه پیام نور استان تهران

 

مدیر داخلی تنها نشریه فنی مهندسی در دانشگاه پیام نور (از 6 اسفند سال 1390 تا کنون)

با پیشنهاد و انتخاب:

1- جناب آقای دکتر حسن زیاری، ریاست عالی دانشگاه پیام نور و معاون سابق وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

2- جناب آقای دکتر سعید حسامی، قائم مقام دانشگاه پیام نور و مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

3- جناب آقای دکتر محمودرضا کی منش، معاون مالی و اداری دانشگاه پیام نور و قائم مقام سابق راه آهن جمهوری اسلامی ایران

و با تایید و امضای مدير كل دفتر تحقيقات و خدمات پژوهشي دانشگاه پیام نور جناب آقای دكتر حسين زارع و ارجاء به معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور جناب آقای دکتر احمد آخوند

و با حکمی از سوی جناب آقای دکتر احمد آخوند، معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور (از 17 اردیبهشت 1391 به مدت 2 سال)

مشاهده حکم 

نام نشریه: راه و راه آهن

نوع نشریه: علمی - پژوهشی

صاحب امتياز: دانشگاه پیام نور 

سر دبير: جناب آقای دکتر حسن زیاری
مدير مسئول: جناب آقای دکتر سعید حسامی

 

مدیر داخلی تنها نشریه حسابداری در دانشگاه پیام نور (از 4 تیر سال 1391 تا کنون)

- با انتخاب و پیشنهاد مدير مسئول نشریه جناب آقای دکتر عبدالکریم مقدم (معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد) به مدير كل دفتر تحقيقات و خدمات پژوهشي دانشگاه پیام نور جناب آقای دكتر حسين زارع در 3 تیر 1391

- و با تایید، انتخاب و پیشنهاد مدير كل دفتر تحقيقات و خدمات پژوهشي دانشگاه پیام نور جناب آقای دكتر حسين زارع به معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور جناب آقای دکتر احمد آخوند در 4 تیر 1391

- و با حکمی از سوی جناب آقای دکتر احمد آخوند، معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور (از 4 تیر 1391 به مدت 2 سال)

مشاهده حکم 

نام نشریه: پژوهش های نوین در حسابداری (حسیبا)

نوع نشریه: علمی - پژوهشی

صاحب امتياز: دانشگاه پیام نور 
مدير مسئول: جناب آقای دکتر عبدالکریم مقدم

سر دبير: سرکار خانم دکتر رضوان حجازی، دانشیار دانشگاه الزهرا

مشاهده اعضای هیئت تحریریه

 

رئیس حوزه و مسئول برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد

(با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد و سرپرست سابق دانشگاه پیام نور استان سمنان، در 12 خرداد 1390)  

و تشکر و قدردانی رسمی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران جناب آقای دکتر فرشاد ابراهیم پور از اینجانب جهت سوابق ارزنده اینجانب در طول امتحانات و تلاش اینجانب در حفظ سلامت امتحانات

مشاهده حکم

مشاهده تقدیرنامه

 

رئیس حوزه و مسئول برگزاری امتحانات ترم تابستان نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد

(با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد، در 8 شهریور 1390)  

مشاهده حکم

 

رابط نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان تهران و مرکز حسن آباد (از 20 اردیبهشت 1390 تا پایان کار دفتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه پیام نور استان تهران در شهریور 1390)

(با انتخاب و معرفی اینجانب از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد، به سرکار خانم دکتر زهرا خیر الهی مدیر محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان تهران در 20 اردیبهشت 1390)

مشاهده معرفی نامه

 

• مسئول برنامه ریزی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد (از آذر 1390 تا کنون)

(با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد، در 15 دی 1390)   

مشاهده حکم

 

• مسئول کارگزینی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد (از 19 بهمن 1390 تا حداقل 1 سال)

(با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد، در 24 بهمن 1390)   

- مشاهده حکم

- مشاهده نامه درخواست معرفی مسئول مربوطه فوق الذکر از سوی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان تهران به

روسا و سرپرستان محترم مراکز و واحدهای استان تهران (17 بهمن 1390)

- مشاهده نامه معرفی اینجانب از سوی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز حسن آباد به ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان تهران

 (23 بهمن 1390)

 

• مسئول امور پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد (از 19 بهمن 1390 تا کنون)

(با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد، در 26 بهمن 1390)   

مشاهده حکم

 

مسئول کمیته برنامه عملیاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحقق سیاست تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد (از 13 آذر 1391 تا کنون)

(با حکمی از سوی جناب آقای دکتر فضل اله اسمعیلی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد، در 13 آذر 1391)   

مشاهده حکم

 

از بنیانگذاران رشته مهندسی راه آهن در دانشگاه پیام نور (پذیرش دانشجو: از مهر 1390)

مشاهده جزئیات بیشتر

 

طراح و ویراستار سوالات امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی راه آهن (با سه گرایش) در مقطع کارشناسی برای تقریبا تمامی دروس تخصصی به طور سراسری برای کل کشور

(با حکم هایی از سوی سرکار خانم دکتر سیده بهنوش سلیم بهرامی، رئیس گروه بانک سوال دانشگاه پیام نور و سرپرست مركز آزمون دانشگاه پيام نور)

مشاهده دروس طراحی و ویراستاری شده توسط اینجانب  

 

دارای گواهینامه های متعدد آموزشی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران

 (پاییز 1390)

با امضای:

- رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران جتاب آقای دکتر فرشاد ابراهیم پور

- حجت الاسلام والمسلمین کمالی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران

مشاهده گواهینامه مهر ماه

مشاهده گواهینامه آبان ماه

مشاهده گواهینامه آذر ماه

 

همکاری در تهیه و تنظیم منشور اخلاقی و مرامنامه اساتید دانشگاه پیام نور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران (مهر 1390)

 

 

 

 

 

 

آموزش در رشته های

مهندسی عمران، مهندسی راه آهن، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع،

مهندسي مديريت و آباداني روستاها و ...

 

 

مشاهده دروس تدریس شده توسط اینجانب در دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد

 

تعداد کل دانشجویان رسمی تحت آموزش اینجانب در این مرکز: بیش از 1400 نفر

 

 

مشاهده دروس تدریس شده توسط اینجانب در دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز شمیرانات (مرکز تهران سابق)

 

تعداد کل دانشجویان رسمی تحت آموزش اینجانب در این مرکز: بیش از 200 نفر

 

 

 

 

 

مشاهده عکس ها در دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

بازگشت به صفحه مربوطه

 
 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.